W88Rich

ขั้นตอนการฝากถอนเงิน

บอกทำธุรกรรมฝากถอนเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเงินเข้าบัญชีของคุณ

ขั้นตอนการฝากเงิน

ฝากเงิน step1 1

กดเมนู ฝากเงิน ตามภาพ

ฝากเงิน step2 1

หน้าฝากเงินเลือก

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ฝากเงิน step3 1

ขั้นตอนการฝากเงิน

 1. รับบัญชีเงินฝาก ให้เลือกธนาคาร
 2. เลือกจำนวนเงิน สามารถกดเลือกหรือระบุตัวเลขได้
 3. เลือกช่องทางการฝากเงิน
 4. อัปโหลดสลิปที่โอนเงิน
 5. เลือกวันที่และเวลาตามสลิปที่แนบ
ฝากเงิน step4 1

ขั้นตอนการฝากเงิน

6. เลือกธนาคารที่ใช้ฝากถอนเงิน

จากนั้นกดปุ่ม ฝากเงิน

การเพิ่มบัญชีธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step1 1

กดปุ่ม ข้อมูลส่วนตัว เพื่อจัดการข้อมูล

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step2 1

กดปุ่ม ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step3 1

กดเมนู เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step4 1
 1. เลือกธนาคาร
 2. ระบุชื่อบัญชี (ใส่ข้อมูลจริง)
 3. ระบุชื่อบัญชี เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการถอนเงิน

การถอนเงิน step1 1

ขั้นตอนการถอนเงิน
กดปุ่ม จัดการด้านการเงิน

การถอนเงิน step2 1

กดปุ่ม ถอน

การถอนเงิน step3 1
 1. เลือกประเภท โอนผ่านบัญชีธนาคาร
 2. ระบุจำนวนเงิน หรือกดเลือกจำนวนเงิน
 3. เลือกธนาคาร
 4. กดปุ่ม ถอน เพื่อทำการถอนเงิน